Đây là top 7 mẩu sofa đẹp của năm 2017:

Mẩu số 1

Mẩu 2

Mẩu 3

Mẩu 4

Mẩu 5

Mẩu 6

Mẩu 7